စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား

Yanis Boudjouher

Yanis Boudjouher

Managing Director

Yanis Boudjouher သည္ အာရွႏွင့္ဥေရာပမ်ားတြင္ စြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ (၁၈)ႏွစ္ရွိၿပီး၊ အဓိကအား ျဖင့္ စီမံကိန္းဖြံ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရး၊ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးရရွိေစျခင္း၊ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည့္က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
Frédéric Crampé

Frédéric Crampé

Director

Frédéric Crampé သည္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ အာရွႏိုင္မ်ားတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ စီမီကိန္းဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး၊ ပုဂၢလိက ရွယ္ယာ ၀င္ျခင္း၊ M&Aမွ အေထြေထြ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည့္ နယ္ပယ္ တြင္ (၁၈)ၾကာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည္။
Christa Avery

Christa Avery

Country Director

Christaသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲ႕မႈ (၇)ခန္႔ အေတြ႕ အႀကံဳ ရွိသည္။ သူသည္ အာရွပစိဖိတ္ႏွင့္ ၿသစေႀတးလ်ႏို္င္ငံတို႔တြင္ ကုမဏီ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အၾကံေပးအျဖစ္ (၁၈)ႏွစ္ ခန္႔ အေတြ႕အႀကံဳရွိပါသည္။ သူသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၊ နည္းဗ်ဴဟာ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းစသည္မ်ား တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ပါသည္။

Marcus Teo

Marcus Teo

Vice President

Marcus သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ReEx Capital Asiaတြင္ အလုပ္စ၀င္ၿပီး၊ ဆိုလာ၊ biomas၊ energy efficiency ႏွင့္ waste to energy စသည့္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈရွာေဖြျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ သူသည့္ Natioanl University of Singaporeမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ MBA ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားပါသည္

ဦး ခင္ေမာင္၀င္း

ဦး ခင္ေမာင္၀င္း

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စက္ရံုနည္းဗ်ဴဟာ စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစက္ရံု၊ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ႏိုင္ငံတာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာျပည္အတြင္း တက္ႀကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရား။
ဦး ထင္လင္းေအာင္

ဦး ထင္လင္းေအာင္

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦက႑အတြက္ စီမံကိန္းတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း၊ စီမံကန္းမန္ေနဂ်ာ အခန္းက႑ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးစားေပးလ်က္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတ၀ွမ္းတြင္ လုပ္ကိုင္လႈပ္ရွားေနသည္။