လုပ္ငန္းအခြင့္အေရး

Infra Capital Myanmar သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင့္လာေစရန္အလို႔ငွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဆက္လက္ ရွာေဖြေနပါသည္။

ေမးျမန္းလိုပါက – enquiries@infracapmyanmar-reex.com .