ဆက္သြယ္ရန္

ျမန္မာရုံး

လွည္းတန္းစင္တာ၊ အခန္း (၆၁၀)၊ ၆လႊာ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ 

ဖုန္း၊ +၉၅ ၁ ၂၃၀ ၄၄၀၅ (Ext: ၈၅၂၄)

စကၤာပူရံုး

One Raffles Place, တာ၀ါ (၁)၊ အထပ္ (၂၄)၊ စကၤာပူ။  (S) ၀၄၈၆၁၆၊

ဖုန္း + ၆၅ ၆၈၁၈ ၉၇၁၀

အီးေမးလ္ပို႔ရန္၊

enquiries@infracapmyanmar-reex.com