ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မူ

ျဖည့္စြက္ခ်က္

ပုဂၢလိကအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားမွ ႀကိဳတင္ကုန္က်ေငြႏွင့္ အဆံုးအရႈံးမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း (သို႔) မေပးႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ထိေရာက္မႈ

စီမံကိန္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစမည့္အျပင္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားျဖစ္ထြန္းႏိုင္ျခင္း

စီမံကိန္းသည္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ရပါမည္။ (ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးပြားလာေစႏွင့္ IAD ၏ရွယ္ယာတန္ဖိုးကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အဆင့္ (၁) စီမံကိန္း သတ္မွတ္ျခင္း
 • အေဆာက္အအံု အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စီစစ္သတ္မွတ္ရန္
အဆင္း (၂) ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာျခင္း
 • ၆ လ မွ ၁ ႏွစ္အထိ
 • ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာရန္
 • စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိရန္
 • နည္းပညာဆိုင္ရာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ရန္
အဆင့္ (၃) စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း
 • ၁ ႏွစ္
 • ဘ႑ာေရး အဆံုးသတ္သည္အထိ စီမံကိန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
 • ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ နည္းဥပေဒသမ်ား
 • အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္း
အဆင့္ (၄) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွင့္ျခင္းႏွင့္ မတည္ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္း
 • စီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံရန္
 • သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားထားရွိျခင္း
 • ပုဂၢလိက အခန္းက႑မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 • စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစရန္

ျမင္သာသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား (Our competitive advantage)

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မတည္ေငြ

 • Private Infrastructure Development (PIDG)ႏွင့္ DFID (InfraCo Asiaမွတစ္ဆင့္) ဘ႑ာေရးေထာက္ပံရန္

ျမန္မာျပည္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • စိုက္ပ်ိဳးေရး။ ။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ က႑အသီးသီးတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိျခင္း။
 • ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး။ ။ လမ္း၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္မ်ား
 •  ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္။ ။ ေ၀းလံေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုလာျဖင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ျဖန္္႔ျဖဴးေရးကြန္ယက္ျဖင့္  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးႏိုင္ရန္ ေနရာေဒသမ်ား ျပသေသာ ေျမပံုႏွင့္ ေလစြမ္းအားရရွိမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား အစီရင္ခံစာတို႔ ျပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း

 • ေဒသအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံထက္မ်ားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးျခင္းႏွင့္ (၁၅)ႏွစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁-၁၀၀ မီလီယံ အၾကား လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီးစီးခဲ့သည္။
 • ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေငြေၾကးေထာက္ပံေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ADB၊ IFC၊ AFD၊ UNDP၊ UNEP စသည္မ်ားႏွင့္ အတူ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း