ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑မွ ရင္းႏွီီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုျမွင့္တက္လာေစရန္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္း

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ႔ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုရွိလာရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ႔ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုရွိလာရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
Infra Capital Myanmar-ReEX (ICMRE) ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ား အစျပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည့္ အေဆာက္အအံစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ICMRE သည္ InfraCo Asia Development (IAD) ၏ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္သည့္အထူးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ICMRE သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးပြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း အလားအလာရွိ၄င္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

IAD ႏွင့္ ICMRE တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးပြားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တျခားေသာအဖြဲ႕မ်ား အလားအလာရွိ၄င္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

IAD သည္ Private Infrastructure Development Group (PIDG) တြင္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အခန္းက႑မ်ား 

ေရရွည္တည္တ့ံ့ေသာ စြမ္းအင္

 • ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္
 • စြမ္းအင္ကို စနစ္တက် အသံုးခ်တတ္ျခင္း
 • စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွ စြမ္းအင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့

 • ငါးလုပ္ငန္း
 • လယ္ယာစိုက္ပိ်ဳးေရး
 • အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံု

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး

 • ကားလမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း
 • Logistics Value chain

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

 • လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အေဆာက္အအံု
 • ေက်းလက္ လွ်စ္စစ္မီးရရွိေရး
 • ေရႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္စနစ္