ေခါက္ဆြဲထုတ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆန္ကြဲမွ ေခါက္ဆြဲ၊ ၾကာဇံထုတ္ႏိုင္မည့္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ Infra Capital Myanmar ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ ( ၿမီးရွည္ေျခာက္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးျခင္း Christa Avery (ICM ဒါရိုက္တာ)ႏွွင့္ ေဒၚနီနီဆင့္ (ေကာင္းျမတ္)...