ငါးစာထုတ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးစာထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၀င္းႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးျခင္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္း ICM ဒါရိုက္တာ Yanis Boudjouher ႏွင့္...

December ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

ICM ႏွင့္ DFID Myanmar ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လိႈင္သာယာ သို႕ December ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ Soy Oil Processing Facility Ashathar Fish...