InfraCo Asia သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တာ၀န္ယူရန္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို စကၤာပူ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၅

Singapore 2 June 2015 InfraCo Asia Development Pte Ltd (InfraCo Asia)သည္ (၅)ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး တာ၀န္ယူရန္အတြက္ Infra Capital Myanmar Pte Ltd(Infra Capital Myanmar)ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။...