ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း

InfraCo Asia သည္ ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

မေကြး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၄)ရက္

DSC_0300

InfraCo Asia ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၎၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ  Infra Capital Myanmar တို႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္း ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေခ်ရွိ/မရွိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

Private Infrastructure Development Group (PIDG) ၏ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ InfraCo Asia သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေလအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ ႏိုင္ေခ်ရွိ/မရွိေလ့လာႏိုင္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ InfraCo Asia မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးထားသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Infra Capital Myanmar အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း  ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ Infra Capital Myanmar သည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ (PPP) ျဖင့္ အလတ္စား ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္လည္း ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

PIDG ၏ ေထာက္ပံ့မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ နည္းပညာပိုင္းကူညီေထာက္ပံ့သည္ေငြေၾကး (TAF) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကနဦး ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္ေခ်ရွိ/မရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ InfraCo Asia သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ကူညီေထာက္ခံေပးမႈျဖင့္ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို စတင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ web1

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ကိုယ္စား သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊        လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ၾကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီး ႏွင့္ InfraCo Asia မွ CEO Mr Allard Nooy တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕၌ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

“InfraCo Asia အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တတ္စြမ္းမႈေတြႏွင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္မည့္ ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆႏၵရွိပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း ကနဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းမွာ InfraCo Asia မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mr Nooy မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္သည္ ျမန္မာျပည္၏ ေလစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ရန္ ခိုင္မာသည့္ အုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္သြားရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ICM ဒါရိုက္တာ Mr Yanis Boudjouher မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ web2

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥသည္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးအခ်က္ထဲမွာ ပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ InfraCo Asia ကိုယ္စား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား ပံ့ပိုးေပးဖို႔ တာ၀န္ယူထားပါတယ္” ဟု Mr Boudjouher မွ        ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားပါသည္။

 

စီမံကိန္း ရည္ရြယ္ခ်က္

ၿပီးၿပည့္စံုေသာ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေခ်ရွိ/မရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမွ စီးပြားျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည့္ ေလစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံရရွိျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေရး လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေလအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

InfraCo Asia သည္ ဤစီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ တူညီေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ နမူနာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ဤစီမံကိန္းမွတဆင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (NEP) ကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

1 (9)

InfraCo Asia အေၾကာင္း

၁။   InfraCo Asia Development Pte Ltd (InfraCo Asia) သည္ Private Infrastructure Development Group (PIDG) ၏ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈအရ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

၂။   စကၤာပူတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက က႑မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ InfraCo Asia သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ တာ၀န္ယူၿပီး၊ စီးပြားျဖစ္ထြန္းသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ၊ အက်ိဳးအျပစ္ (risk) မ်ားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ေပးထား ပါသည္။ InfraCo Asia သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္၊ financial close နီးစပ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ စီမံကိ္န္းတစ္ခုခ်င္း၏ အစိတ္အပိုင္း(သို႔မဟုတ္) တစ္ခုလံုးမွ ထြက္ခြာ/ လႊဲအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ IAD သည္ ရွယ္ယာမ်ားကို ပုဂၢလိက က႑သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္၊ ပုဂၢလိကက႑မွ  ၄င္းတို႔လုပ္ငန္း  ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္င္ငံမ်ားရွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာေစပါသည္။

၃။       InfraCo Asia သည္ လက္ရွိတြင္ PIDG ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)၊ the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) ႏွင့္ the UK Department for International Development (UKAid) တို႔မွ ေထာက္ပံ့ေပး ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

PIDG အေၾကာင္း

၁။    The Private Infrastructure Development Group (PIDG) သည္ အာဖရိကႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏို္င္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကူညီရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

၂။      ၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ PIDG သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း ၁၃၃ ခန္႔ စီးပြားျဖစ္လႊဲေျပာင္းေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ စီမံကိန္း ၅၆ ခုသည္ ပံုမွန္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၃။       PIDG သည္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု စုေပါင္းထားသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း (၇) ႏို္င္ငံ (UK, Switzerland, Australia, Norway, Sweden, Netherlands, Germany) ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႕တို႔မွ  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

All enquiries to:

Mr. Marcus Teo

Vice President

Infra Capital Myanmar – ReEx

Email: marcus.teo@infracapmyanmar.com

Phone: +65 68133890

Mobile: +65 9006 7964

 

ေခါက္ဆြဲထုတ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆန္ကြဲမွ ေခါက္ဆြဲ၊ ၾကာဇံထုတ္ႏိုင္မည့္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ Infra Capital Myanmar ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ ( ၿမီးရွည္ေျခာက္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း)တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးျခင္း

ငါးစာထုတ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးစာထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္မည့္

ဦးေဇာ္ေဇာ္၀င္းႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးျခင္း

December ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

ICM ႏွင့္ DFID Myanmar ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လိႈင္သာယာ သို႕ December ေလ့လာေရးခရီးစဥ္