ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးစာထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္မည့္

ဦးေဇာ္ေဇာ္၀င္းႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးျခင္း